• Forumet er stengt for nye innlegg, men du kan fortsatt gå inn på eldre årganger for å lese.

Utredning om Alta IFs økonomi fra dagl.led:

Snorkfrøken

"Mor"
Medlem av ledelsen
#1
Samarbeidspartnere har fått tilsendt denne e-posten fra Alta IF Fotballs dagl.led/markedssjef, Tron Møller Natland. Vi gjengir den med tillatelse fra skribenten:

Først og fremst ønsker vi å beklage at saken om Alta IFs økonomiske situasjon kom i media før vi fikk kommunisert med dere. Undertegnede ble oppringt mens jeg satt på bussen fra Gardermoen til Oslo, og tolket situasjonen dithen at en uttalelse fra klubben var nødvendig. Dette gjorde at muligheten til å komme med et forvarsel var fraværende.

Den uttalte konkursfaren kom nok svært overraskende på de fleste, og jeg skulle naturlig nok ønske at vi hadde hatt anledning til å sende en utredning til dere først. Samtidig vil jeg også presisere at ikke all informasjonen som har fremkommet i media er korrekt – vi har blant annet ikke vært skyldig merverdiavgift/moms. Per i dag står også kun deler av én skattetermin ubetalt. Det er i all hovedsak slike gjeldsposter som kan gi en sannsynlig risiko for snarlig konkurs, da det er vesentlig enklere å forhandle om utsettelser med private aktører/kreditorer. Til informasjon er vi i dialog med Skatt Nord om restkravet.

Videre ønsker vi å presisere at den økonomiske situasjonen i Alta IF (Fotball) har vært prekær i en årrekke. Bakgrunnen for at man nå ser såpass alvorlig på det er rett og slett at vi ser det blir vanskelig å ordne opp i dette selv. I desember 2012 ble det nedsatt et utvalg som skulle ta tak i Alta IF Fotballs økonomi – både for bredde- og toppfotballen. Vi har diskutert en rekke løsninger internt, og kom til slutt fram til at en henvendelse til kommunen ville være beste løsning. I utgangspunktet vil kommunen da få pant i Idrettsparken. Skulle vi mot formodning misligholde våre forpliktelser vil kommunen i «verste fall» overta anlegget. Generelt er det ytterst få klubber i Norge som eier sine egne anlegg, og slik Alta Idrettspark er per i dag har vi også lite igjen for å sitte på store eiendommer. En løsning som denne er klart å foretrekke, da den skåner (lokale) kreditorene for tap.

Det er med andre ord ikke slik at den utfordrende økonomien har kommet som et sjokk på oss, men vi har ønsket å få arbeidsro til å jobbe med den i så stor grad som mulig. Vi har også så langt det lar seg gjøre ønsket å rydde opp i situasjonen på egen hånd, men innser at det er vanskelig å forbedre likviditetssituasjonen vesentlig på kort sikt uten hjelp.

For å være helt ærlig har det vært en påkjenning å sitte midt i dette som både markedssjef og fungerende daglig leder. Den ene dagen sitter man i møter om gjeldssanering og kommunal «redningsaksjon», samtidig som man så langt det lar seg gjøre skal jobbe for å sikre inntektsgrunnlaget – blant annet gjennom samarbeidsavtaler. For å redusere påkjenningen har jeg følt behov for å skille disse to «posisjonene» i størst mulig grad, og således ikke avslutte jobben mot markedet.

Alta IF Fotball organiserer aktivitet for ca. 600 utøvere i alle aldersgrupper, og å legge aktiviteten og markedsarbeidet på is har i mitt syn vært sammenlignbart med konkurs. Vi har derfor tatt et valg om å fortsette jobben med marked og utvikling av Alta IF som klubb, men har samtidig full forståelse for at næringslivet vil være svært skeptisk til å inngå avtaler med dagens medieoppslag. Dette er en helt ny situasjon for oss, og vi har ingen problem med å ta imot kritikk eller uenigheter på om dette har vært en fornuftig fremgangsmåte eller ikke. Administrasjon og Sport har vært enige om å fortsette driften, og står således samlet om valgene som tas.

Det er med bakgrunn i økonomiske vansker tatt betydelige grep for å forbedre driften av Alta IF Fotball. Dette er ikke en jobb som er igangsatt som følge av de siste dagenes avisoppslag, men derimot planer som i stor grad ble lagt i høst. Spillerlønninger er redusert med ca. 50 %, eller omkring 1,6 millioner kroner. Lønnskostnader til herrelagets trenerteam er redusert med over 300.000 kroner, og toppspillerutvikler/utviklingsleder-stillingen er tatt bort. Det er i tillegg planlagt og/eller iverksatt en rekke tiltak som skal gi betydelige inntekter i 2013 og årene som kommer – og som er uavhengig av sportslig suksess.

I løpet av nærmeste framtid vil vi utarbeide en liste med tiltak for både kostnadsreduksjon og inntektsøkning, og tar gjerne imot innspill og ideer. Utfordringen i skrivende stund er at tiltakene krever noe tid før de gir penger på bok. Som eksempel kan jeg nevne at vi i 2013 vil gjennomføre et billotteri i samarbeid med Harila, som potensielt kan gi et overskudd på ca. 750.000 kroner. Jeg er derfor ikke bekymret for Alta IFs økonomi på lengre sikt, men vi må naturlig nok forsere noen kortsiktige hinder for i hele tatt komme oss dit. Det er av den grunn vi har henvendt oss til kommunen. Gjelden i Alta IF (Fotball) er så stor i forhold til omsetningen at vi alternativt må påregne ekstremt lang tid på å rydde opp, blant annet siden gjeld også medfører kostnader. Dersom en løsning med kommunen kommer på plass vil vi få muligheten til å starte med blanke ark med en vesentlig mer nøktern drift enn tidligere. Vi innser at vi per dags dato ikke har det nødvendige fundamentet på plass for å drive toppfotball i Alta, og i hvert fall ikke med et kostnadsnivå som forutsetter vesentlige inntekter fra næringslivet og det offentlige.

Som kjent har jeg ikke vært i Alta IF lengre enn et par år, og har dermed ikke kjennskap til alt som har skjedd litt tilbake i tid. Basert på det jeg har blitt fortalt er det gjennomført «redningsaksjoner» tidligere, og jeg forstår derfor fullt og helt at mange er skeptiske når det nå skjer igjen. Likevel tror jeg at noe av problemet har vært at tidligere løsninger kun har vært delvise løsninger, som har medført at klubben fremdeles har hatt med seg gjeld videre. Poenget mitt er ikke at det vil være uhåndterbart om vi også i denne omgang kommer ut av det med gammel gjeld, men at å få en «ny start» vil gjøre jobben vesentlig enklere både på kort og lang sikt. Uten en løsning som fjerner det meste av leverandørgjelden vil det trolig heller ikke være mulig å gjennomføre utskillelse av toppfotballen fra resten av idrettslaget innen rimelig tid. Viktigheten av dette blir for oss stadig tydeligere, slik at man i fremtiden unngår å havne i denne situasjonen – men derimot får skjermet både barnefotballen, Altaturneringen og de andre idrettsgrenene.

Skulle denne prosessen lykkes må Alta IF Fotballs fokus være å drive økonomisk fornuftig, samt bygge opp en økonomisk plattform som kan håndtere de svingningene vi ser at oppstår. Vi innrømmer gjerne at vi trodde vi var på rett kurs etter 2011-sesongen, men skjønner nå at det skal så lite svikt til før alt er endret igjen. Fotballens natur er slik at det alltid vil være et gitt antall lag som rykker ned, og i stedet for å budsjettere med «opprykk» må man heller forvente det verste og ta hensyn til det når man påtar seg kostnader. Vi må være svært nøkterne i driften, og fokusere på det som er kjerneaktiviteten vår og tiltak som gir overskudd.

Uansett hva som skulle skje i nærmeste framtid er vårt fokus å gjøre det vi kan for Alta IF. For min egen del er det uaktuelt å hoppe av i en slik situasjon. Alta IF Fotball har et betydelig ansvar, og ønsker mer enn noe å rette opp situasjonen. Jeg håper naturlig nok at øvrige involverte har samme utgangspunkt – og er villige til å ta tak for klubben.

Jeg håper samtlige mottakere tar denne informasjonen for det den er; en åpen og ærlig utredning i absolutt beste mening for både Alta IF og alle som på ett eller annet vis er involvert i klubben. Dersom noen – uavhengig av om det er en bedrift, trener, frivillig eller annet – ønsker å sette seg ned og diskutere situasjonen med meg, ser jeg på det som utelukkende positivt. Det er viktig at vi er åpne og ærlige, og at vi alle trekker i samme retning for å sikre fremtiden til over 1.500 medlemmer i Alta IF.
 
Topp